CHÍNH SÁCH  XỬ LÝ PHÁT SINH VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG

  Bổ sung thêm hạng mục:

 • Trong trường hợp Bên A muốn bổ sung thêm các hạng mục thiết kế so với nội dung quy định tại hợp đồng này, 2 bên sẽ thống nhất chi phí phát sinh, thời gian thực hiện và các thông tin liên quan bằng 01 phụ lục hợp đồng kèm theo.

Hủy bỏ hợp đồng:

 • Trong trường hợp hợp đồng buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên A, chi phí thiết kế được xem xét theo khối lượng công việc đã thực hiện cụ thể như sau:

Giai đoạn Tiến độ công việc Chi Phí nếu Hủy bỏ hợp đồng:

 • Sau khi hợp đồng được ký kết đến khi gửi mẫu lần 1: 50% giá trị hợp đồng
 • Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 2: 70% giá trị hợp đồng
 • Sau khi gửi mẫu thiết kế lần thứ 3: 90% giá trị hợp đồng
 • Trong trường hợp công việc buộc phải chấm dứt do đề nghị từ phía bên B, thì bên B có trách nhiệm báo trước bằng văn bản/email đồng thời hoàn trả lại toàn bộ số tiền bên A đã thanh toán.

CHÍNH SÁCH TRÁCH NHIỆM

 

Trách nhiệm của bên A:

 • Cung cấp những thông tin cần thiết có liên quan đến việc thiết kế hệ thống nhận diện thương

hiệu ứng dụng của bên A cho bên B.

 • Không kéo dài thời gian duyệt mẫu quá 24h để tránh trường hợp rủi ro, ảnh hưởng đến công việc và tiến độ thiết kế. Trong trường hợp quá 3 ngày sau khi nhận được mẫu gửi từ bên B mà bên A không có ý kiến phản hồi cụ thể nào đối với mẫu thiết kế thì mặc nhiên mẫu thiết kế coi như đã được bên A phê duyệt.
 • Thanh toán các khoản phí theo quy định ở Điều 2. Trong trường hợp bên A không thanh toán

đầy đủ số tiền trên mà bên A tự ý sử dụng các thiết kế của bên B thiết kế (hoặc lấy ý tưởng chỉnh sửa) thì bên B sẽ dựa trên tài liệu đã thiết kế để khởi kiện bên A.

  Trách nhiệm của bên B:

 • Chịu trách nhiệm thiết kế hoàn toàn mới, không bị trùng lặp với các mẫu thiết kế hiện có của các công ty, đơn vị khác. Chịu trách nhiệm pháp lý về các tài liệu và mẫu thiết kế bàn giao cho bên A.
 • Đảm bảo thực hiện công tác thiết kế đúng thời gian nếu tại khoản 1.3 điều 1.
 • Bên B được quyền sử dụng các mẫu thiết kế này với mục đích giới thiệu năng lực của bên B.

Bảo quản các tài liệu quan trọng của bên A và bàn giao lại khi kết thúc hợp đồng.

 

CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, nếu có vướng mắc gì thì hai bên cùng nhau giải quyết và đi đến thống nhất.
 • Mọi bất đồng nếu không giải quyết được bằng thương lượng sẽ được phân xử bởi toà án kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
 • Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.
 • Hợp đồng này xem như được thanh lý khi hai bên đã hoàn tất mọi thủ tục thanh quyết toán